сряда, 08.10.2014

 104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––––––––––

                        На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Вълчо Ангелов Вълчев и Иван Асенов Точев заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –69 / 19.08.2014 год. на Кмета на   община Сандански е одобрен ПУП –  План за  застрояване имот № 031029 в местността „Черешарката”, землище на с.Дамяница,  общ.Сандански, с отреждане за „производствено складови дейности – предприятие за производство на сладолед”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.