вторник, 01.04.2014

 

               

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––––––––

                На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Красимира Борисова Ризова, Вера Радева Ризова и Мара Стоянова Чорбаджийска, Юлия Милева Чорбаджийска, Жасмина Иванова Ризова,  заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на проект за изменение наПУП –  План за регулация  за УПИ ХІІ, квартал 59 по плана на Сандански, с отреждане за „паркинг” и „улица –тупик”.

                   Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.