четвъртък, 25.10.2018

Във връзка със Заявление с вх.№ 70 00-624/ 17.10.2018г. за изпълнението на обект: „Жилищна сграда в УПИ I, квартал 98, по плана на гр. Сандански“, собственост на „Ликсур“ ЕООД, находящ се на ул.“Юри Гагарин“, Уведомяваме жителите на община Сандански, че ще се извършват СМР през месец юни, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Дните, в които ще бъде затруднено движението са: 26.10.2018 г. и 27.10.2018 г.