петък, 20.12.2019

Във връзка със Заявление от 19.12.2019г. за изпълнението на обект: „Жилищна сграда в УПИ III-321, квартал 9, по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.321 по КККР на гр.Сандански“, собственост на Камен Михов и Венета Михова, находяща се на ул.“Никола Вапцаров“№16, Уведомяваме жителите на община Сандански, че ще се извършват СМР през месец декември, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Движението ще бъде затруднено на 22.12.2019г. от 08:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа.