понеделник, 20.01.2020

Съобщаваме, че с протокол от 20.01.2020 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е приета пазарна  оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, за правото на прокарване и сервитутни права на трасе на Кабелна линия 20  kV по КККР на гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград, начин на трайно ползване: за автомагистрала, вид собственост: държавна публична, с дължина на трасето 9.91 м.л. и сервитут 39.64 кв.м.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Благоевград в четиринадесет дневен срок от съобщението.

Съобщение може да бъде изтеглено ТУК.