понеделник, 26.11.2012

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

 

1. УПИ I, кв. 21 по плана на село Хърсово, община Сандански с площ 3 650 кв.м и построената на него училищна сграда на два етажа със ЗП 267

 

2. Поземлен имот №8 по плана на село Кашина, община Сандански с площ 105 кв.м и построената в него сграда на два етажа със ЗП 90 кв.м

 

3. Имот №115003, в землището на село Хърсово, община Сандански, местност „Лазовица” с площ 4.000 и начин на трайно ползване: лозе.

 

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на община Сандански в срок до 06.12.2012 год. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценките и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – н-к отдел „Стопанска политика и транспорт”, община Сандански, ет.3, стая №9, тел.: 074689008, 0882811908 и 0882011087.

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански