вторник, 26.03.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61 ал.3 от АПК и във връзка с & 124  от ПЗР към ЗИД на ЗУТ /ДВ.,бр.82 от 2012г./ Общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –13 / 08.03.2013год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 0341035 в  местността “Друма”, землище на с.Лещница, общ.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.