петък, 25.01.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

                                                                                      –––––––––––––––––––––

О Б Я В Л Е Н И Е  № 01

 

град Сандански21.01.2013 год.

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 01 от 18.01.2013 год. на Кмета на Община Сандански е допуснато с  мотивирано предписание да се изработи проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрени със Заповед №215/ 15.10.1993 год. на Кмета на община Сандански  и Заповед №143/ 22.02.1983 г. на ОНС Благоевград и изготви ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и Работен устройствен план /РУП/ по чл.113 от ЗУТ в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІІ –955, VІ –956 и V-957 в кв. 45 по плана на град Сандански, област Благоевградска /поземлени имоти с идентификатори: 65334.300.955, 65334.300.956 и 65334.300.957 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевградска, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/ за “Жилищно строителство”.

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/ 89060, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg