сряда, 10.08.2016

ДО:

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

П О К А Н А

за 
провеждане на обществено обсъждане 
на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 19.08.2016 г. /деветнадесети август, две хиляди и шестнадесета година/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14.

Предложението е за поемане на дългосрочен общински дълг при следните условия:

Поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на обект: ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ГР.САНДАНСКИ – СЕВЕРНА ДЪГА ОТ КМ.0+ 000 ДО КМ.1+552.80 с общ размер на кредита  2 040 875 лева.

Цел на кредита: финансиране на изграждане на обект: ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ГР.САНДАНСКИ – СЕВЕРНА ДЪГА ОТ КМ.0+ 000 ДО КМ.1+552.80.

С текста на поканата може да се запознаете ТУК