събота, 30.07.2016

СЪОБЩЕНИЕ

Община Сандански уведомява гражданите, че на 27.07.2016 г. бе проведено обществено обсъждане в залата на културния дом, във връзка с производството по налагане на строителна забранa за времето на изработване на ПУП–ПРЗ за парк „Свети Врач“, гр. Сандански, открито със  Заповед №УТИ-60/30.06.2016 г. на кмета на община Сандански.

На общественото обсъждане бе определен срок до 05.08.2016 г., в който  гражданите и заинтересованите лица могат  да представят в общинска администрация  становища и предложения, които ще бъдат  разгледани от обществено-консултативния съвет, назначен със  Заповед №УТИ-69/21.07.2016 г. на кмета на община Сандански и обективирани в протокола за работата на съвета.