четвъртък, 21.02.2013

4534иш6

––––––––––––––––

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за регулация  за имот  с идентификатор 65334.301.6396 /номер по предходен план 106, ж.к.”Изток”/ по КККР на гр.Сандански и имот с идентификатор 65334.217.363.6396 / номер по предходен план  УПИ 000363, м.”Ранковец”/ по КККР на землището на гр.Сандански     и План за улична регулация.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128 от ЗУТ и &124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ / ДВ. бр.82 от 2012 год./ можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.