вторник, 05.11.2013

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

На основание чл.128, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за поземлен имот № имот  № 010006, местността “Миндол”, землище на с.Лозеница.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.