сряда, 16.01.2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Общинска администрация гр.Сандански, съобщава, на всички подали Декларация за освобождаване от такса смет, че има изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Радел I Такса за битови отпадъци.

Считано от 01.01.2013 г. лицата се освобождават от плащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване при следните условия:

–         При подадена Декларация по чл.20, ал.5 и ал.6 от посочената Наредба

–         При наличие на повече от един собственик на имота са необходими подписите на всички собственици

–        Служебна бележка от „Увекс”ЕООД за липса на водоползване за неизползвани имоти

Служебната бележка  се представя в община Сандански,  отдел „Местни данъци” до 30 ноември на годината.

Лицата, неизпълнили посочените по-горе изисквания заплащат пълния размер на таксата за битови отпадъци.