вторник, 03.02.2015

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Сандански сключи договор с фирма „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД” ЕООД, притежаваща разрешение по Закона за управление на отпадъците за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.

С договор е осигурена възможност на гражданите на община Сандански да предават на обособената за това площадка разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, черни и цветни метали, стъкло и други видове отпадъци от домакинствата, включени в разрешението на фирмата.

Осигуряването на тази площадка е най-евтиния за общината начин да увеличи количествата отпадъци предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

По повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), Община Сандански уведомява гражданите, че на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, се извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица.

Площадката е разположена в имот № 000110 в землището на с. Поленица, община Сандански (на околовръстен път на гр. Сандански, бившата база на „Вторични суровини”). Повече информация какви видове отпадъци могат да се предават на нея, може да бъде намерена на интернет страницата на Регионална инспекция по околната средаи водите –Благоевград на следния ел.адрес: http://riosvbl.org/images/stories/otpadatctci/01-DO-280-0.pdf

Министерство на околната среда и водите състави указания, съгласно, които физически лица имат възможност да предават битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

Община Сандански информира гражданите, че информация за всички площадки, разположени на територията на общината, които притежават разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за дейности с ОЧЦМ, може да бъде намерена в Регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда  на следния ел. адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp