четвъртък, 18.06.2015

 download

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––

         Общинска администрация-Сандански уведомява собствениците на туристически обекти/заведения за хранене и развлечения, места за настаняване клас А и клас Б/, че съгласно чл.133 ал.2 от Закона за туризма срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 /пет/години.

         Подновяването на категорията се извършва съгласно изискванията на § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за туризма:

§ 5 /1/ Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл.133 ал.2 се извършва както следва:

  • За категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005г. – през 2014 г.
  • За категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007г. – през 2015 г.
  • За категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009г. – през 2016 г.
  • За категоризираните туристически обекти през 2010 г.             – през 2017 г.
  • За категоризираните туристически обекти през 2011г.             – през 2018 г.
  • За категоризираните туристически обекти през 2012г .               – през 2019 г.