петък, 10.06.2016

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект, „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница”, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за тези имоти, за които е налице влязъл в сила отчуждителен акт. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

заявление за изплащане на обезщетение – свободен текст, актуална скица на имота – оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал; декларация по образец, удостоверяваща, че РМС № 86/11.02.2016 г., изменено и допълнено с РМС № 422 от 26.05.2016 г. не е обжалвано от заявителите – по образец; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Благоевград, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

Агенция пътна инфраструктура /АПИ/