сряда, 20.04.2016

Списък със земеделски имоти с начин на трайно ползване-ниви, трайни насаждания и лозя, които Община Сандански има намерение да предоставя под наем
Може да изтеглите Приложение №7 от ТУК

 

Пирин Спатово Струма Виногради

-Враня Горно Спанчево Храсна Калиманци Кръстилци Ладарево Левуново Любовка Ново Делчево

– Приложение

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за обявяване:
– Златолист

– Яново

Враня

Склаве

Калиманци

Поленица

Рожен

Ковачево

Ново Ходжово

Лехово

Белово

Горно Спанчово

Хотово

Храсна

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, град Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Обл. дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ от 30.12.2019 г.

Заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ от 23.12.2019 г.

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград на осн. чл. 99, т. 2, чл. 100, чл. 102 ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от АПК

Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС“, в който е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.

Протокол от разглеждане на заявленията по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ от собственици и ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни

Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за измяна на Заповед за одобряване Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земедселски зеви, в земл. на с. Хотово

Съобщение на ОД „Земеделие“, Благоевград

Съобщение относно нормативните определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

График за провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с процедурите по чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол за допълнително разпределение по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади – общинска собственост за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г.

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ за определяне комисии за землищата на територията на Община Сандански

Обявление за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обява на Областна дирекция „Земеделие“ за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обява на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“

Обява на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“, град Благоевград

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград

Заповед за определяне на комисии на територията на община Сандански

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград

Обявление на Директора на ОД „Земеделие“, гр. Благоевград за заседанията на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед за забрана за пашуване по землища, отдели и подотдели, община Сандански

Обявление за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“

Заповед на кмета на община Сандански до собствениците на пасищни селскостопански животни!

Обява на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград за заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обявление на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград за комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ на Заповед за участие в процедура по реда на Глава пета „А“

График за трасиране одобрения план за обещетение на общ. Сандански по землища и местности

Заповед за „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури

Опис на разпределените пасища, мери и ливади общинска собственост по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 за стопанската 2021 г.

Съобщение на ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ за изискванията горската сертификация

Протокол на Областна дирекция „Земеделие“, в изпълнение на разпоредбата на чл. 37и, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Обявление на Общинска служба по земеделие, гр. Сандански за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление за участие в процедура по реда на Глава пета „А“ „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ