петък, 31.01.2020

След приключване на приема на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, комисия назначена от Кмета на община Сандански, прегледа постъпилите документи, направи оглед на място на сградите участващи в програмата, и извърши класиране. От подадени 19 Заявления за интерес и финансова помощ, комисията отстрани две Сдружения на собственици, поради неспазване на изискването свързаните блок секции (съседни сгради с наличие калканна стена) да кандидатстват заедно, като една сграда. В четири от Сдруженията на собствениците, комисията констатира незаконно строителство. Останалите тринадесет ЗИФП, бяха оценени и класирани по предварително обявените от община Сандански критерии. За всеки етап от проверката са изготвени протоколи, отразяващи направените констатации. Комисията приключи работата си с изготвяне на обобщена оценителна карта, която след утвърждаване от Кмета на община Сандански е публикувана в сайта на община Сандански и е достъпна за всички заинтересовани лица. Първите четири сдружения с най-висок резултат (получен общ брой точки), ще бъдат поканени за сключване на договор с община Сандански. Общинска администрация Сандански, благодари на гражданите за оказаното съдействие и проявения интерес.

Протоколите от работата на комисията и обобщената оценителна карта са достъпни на следния адрес: