Публичен търг за продажба на недвижим имот гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 55/01.04.2021г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-169/12.05.2021г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.1593.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед № 18-12046/08.12.2020г. на Началник на СГКК – Благоевград, с площ 52.95 кв.м. (петдесет и два кв.м. и деветдесет и пет кв.см.) и предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1. Адрес на имота: град Сандански, п.к. 2800, ул. „Малашевска“ № 7, ет.0, обект 2. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 65334.300.1593.3, предназначение: жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1593. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65334.300.1593.3.21; под обекта: няма; над обекта: 65334.300.1593.3.4, 65334.300.1593.3.3. Стар идентификатор: 65334.300.1593.20.

Търгът да се проведе при следните условия:

  1. Начална цена – 41 081 (четиридесет и една хиляди осемдесет и един) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начислява данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

  1. Депозит за участие – 4 200 (четири хиляди и двеста) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът ще се проведе на 08.06.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Сандански;
  2. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 07.06.2021г. от касата на Община Сандански.
  3. Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен запечатан плик, адресиран, съгласно указанията в тръжната документация, в деловодството на община Сандански до 16.00 часа на 07.06.2021г.
  4. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0746 89079

 

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg