Публичен търг за продажба на имот ул. „Младост“ № 2-бункер, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 56/01.04.2021г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-170/12.05.2021г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 65334.301.1414.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед № 18-3121/18.02.2018г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на сградата: град Сандански, п.к. 2800, ул. „Младост“ № 2-бункер. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори: 65334.90.13, 65334.90.14, 65334.90.698, 65334.301.1414 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 65334.301.1414. Застроена площ: 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда със специално предназначение.

Търгът да се проведе при следните условия:

  1. Начална цена – 39 172 (тридесет и девет хиляди сто седемдесет и два) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начислява данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

  1. Депозит за участие – 4 000 (четири хиляди) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

  1. Търгът ще се проведе на 08.06.2021г. от 10.30 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Сандански;
  2. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 07.06.2021г. от касата на Община Сандански.
  3. Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен запечатан плик, адресиран, съгласно указанията в тръжната документация, в деловодството на община Сандански до 16.00 часа на 07.06.2021г.
  4. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0746 89079

 

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg