Публичен търг за отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Македония“, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

 № ОБС – 141

Гр. Сандански 15.04.2021г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА.,  Приложение №185/08 – 2 от Решение №185/21.11.2008г. и  Решение №147/24.06.2020.г. на Общински съвет – Сандански, чл.8, ал. 1 ал.2 ал.3 и ал.4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Терен №40 – публична общинска собственост с предназначение за всички дейности, съгласно приложената схема за срок от 5 години, находящ се ул.”Македония” пред курортна поликлиника в гр.Сандански,  I зона, 5.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 2 250 лв. без ДДС.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 100 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА”АД клон Сандански, ВІС: SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 10.05.2021 г.

ІII. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9:00 часа на 11.05.2021 г.

IV.  Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скица на терена

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на терена

– адрес и телефон на организатора

V. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 10.05.2021 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15:00 ч. на  10.05.2021 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • участникът може да посочи единствено ЕИК без да е необходимо, да представя официален документ за регистрация.
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • ценово предложение – по образец;

VIIІ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

IХ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

Иванка Куртова

мл. юрисконсулт

 

Атанас Стоянов

Кмет на община Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg