Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Хотово и град Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

  ОБС-139

 Гр. Сандански,  15.04.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение №179/30.07.2020г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 2 от Наредба за реда и условията за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1. с. Хотово 77361.32.16 Бабин

гроб

нива  VII  0.996 77361.32.14, 77361.32.15, 77361.32.17, 77361.32.18, 77361.34.200
2. гр. Сандански 65334.50.13 Речичка

река

нива  V 0.458 65334.45.327, 65334.50.11, 65334.50.12, 65334.50.345, 65334.50.9

 

         ІІ. Депозита за участие  за  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 13.05.2021 г. Депозита е подробно посочен в таблицата по-долу.

ІІІ. Търговете да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала, на 14.05.2021 год.  С начален час както следва:

 

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

провеждане

1. с.Хотово 77361.32.16 Бабин

гроб

нива  VII  0.996 99.60 9.96 09:00
2. гр. Сандански 65334.50.13 Речичка

река

нива  V 0.458 45.80 4.58 09:10

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

–  заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

–  заявление за участие – по образец;

–  ценово предложение – по образец;

–  пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за  обекта се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 20.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 13.05.2021 г.

      VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч. на 13.05.2021 г.    

     VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

    IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански