Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти с. Ново Ходжово, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

  ОБС-138

 Гр.Сандански,  13.04.2021 г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение №179/30.07.2020г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 2 от Наредба за реда и условията за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1. с. Ново

Ходжово

52307.36.1 Падарката нива  VII  8.710 52307.34.65, 52307.35.5, 52307.37.60, 52307.66.27
2. с. Ново

Ходжово

52307.9.5 Дакова

тумба

нива  VII 10.001 22842.63.1, 22842.63.213, 22842.68.11, 22842.68.216, 52307.10.15, 52307.10.8, 52307.9.12, 52307.9.4

 

         ІІ. Депозита за участие  за  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 11.05.2021 г. Депозита е подробно посочен в таблицата по-долу.

ІІІ. Търговете да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала, на 12.05.2021 год.  С начален час както следва:

 

 

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

провеждане

1. с. Ново

Ходжово

52307.36.1 Падарката нива  VII  8.710 871.00 87.10 10:00
2. с. Ново

Ходжово

52307.9.5 Дакова

тумба

нива  VII 10.001 1000.10 100.01 10:10

   
ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

–  заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

–  заявление за участие – по образец;

–  ценово предложение – по образец;

–  пликове – 3 бр. – А, В и С.

  V. Тръжната документация за  обекта се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 20.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 11.05.2021 г.

 

   VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч. на 11.05.2021 г. 

      

  VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • ценово предложение – по образец;

 

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

   IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански