Заповед за допускане на техническа грешка в Заповед за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен № 44, гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д 

№ОБС- 165 

Гр. Сандански 11.05.2021 г.

 

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал. 2 от АПК и поради допусната техническа грешка в  Заповед № 129/09.04.2021 г на Кмета на община Сандански  за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен № 44 – публична общинска собственост в , гр. Сандански.

                                                     

Д О П У С К А М :

 

Поправка на очевидна техническа грешка в Заповед № 129 / 09.04.2021г. на Кмета на община Сандански за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен № 44 – публична общинска собственост в , гр. Сандански, като в точка VI. Ценовото предложение /плик В/,  ред 5 от Заповедта, в който е записана дата „15.02.2021г.“, да се чете както следва: VI. Ценовото предложение /плик В/, ред 5: „ 11.05.2021г.“

 Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 129/09.04.2021 г., като в останалата си част същата остава непроменена.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от публикуването ѝ .

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н.к. отдел  „Общинска собственост“.

 

 

Атанас Стоянов

Кмет на община Сандански

 


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg