СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 година уведомяваме всички кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, че могат да подадат заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. За целта е необходимо:

  1. Постоянният им адрес да е на територията на община Сандански;
  2. Да подадат заявление – декларация по образец (Приложение №18-НС от изборните книжа).

Заявлението се подава до кмета на община Сандански и/или до кмета/кметския наместник на съответното населено място.

Срокът за подаване на заявлението – декларация е не по късно от 14 дни преди изборния ден – 26.06.2021 година включително.

Заявлението може да бъде подадено:

  • на място в Общинска администрация – Сандански или съответното кметство;
  • по електронната поща на община Сандански – oba_sandanski@abv.bg;

Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверение за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.

Издаденото от Общинска администрация – Сандански удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №19-НС от изборните книжа) се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Приложение №18-НС може да изтеглите от ТУК >>> Приложение № 18