Съобщение до избиратели с трайни увреждания

Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 година уведомяваме избирателите на територията на община Сандански с трайни увреждания, че със Заповед №АПИОЧР–28/19.03.2021 година на кмета на община Сандански е образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Съгласно т.23 от Решение № 2117-НС/22.02.2021 година на ЦИК  всеки избирател с трайни увреждания може да подаде Заявление по образец (Приложение №14-НС) до кмета на община Сандански или до кмета/кметския наместник на съответното населено място за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Срокът за подаване на Заявлението е 29.03.2021 година (включително).

Заявлението може да изтеглите от ТУК.