О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Н  Д  А  Н  С  К  И

 

 

ПРОТОКОЛ


№ 2

 

На 07.02.2017 год. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, Общински съвет - Сандански проведе извънредно заседание.

На същото от 2общински съветници присъстваха 23. От заседанието отсъстваха:Яне Георгиев Янев, Явор Иванов Аргиров, Васил Иванов Попов, Георги Атанасов Панчев, Светослав Иванов Димитров и Красимир Георгиев Станков.

 

Заседанието бe открито в 09.00 часа от Георги СинанскиПредседател на Общински съвет.

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.      Вх.№ 87/31.01.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълнение на Решение № 245/28.07.2016 г. на Общински съвет – Сандански във връзка с обект АМ „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км.397+600 до км.420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница и Вх.№ 88/31.01.2017 г. – Писмо от инж.Дончо Атанасов – Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, относно обект АМ „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница.

 

Георги Илиев СинанскиПредседател на  Общински съвет – Добро утро на всички присъстващи в залата. Добре дошли на представителите на медиите. Уважаеми г-н Зам. кмете на община Сандански , уважаеми дами и господа общински съветници, имаме необходимия кворум и откривам извънредното  заседание на Общински съвет – Сандански, насрочено за 07.02.2017 г. от 09:00 часа, при следния дневен ред.

 

 

ПО ТОЧКА 1 (ПЪРВА) ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА:

 

Георги Илиев СинанскиПредседател на  Общински съвет – Преминаваме към т.1 – Вх.№ 87/31.01.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълнение на Решение № 245/28.07.2016 г. на Общински съвет – Сандански във връзка с обект АМ „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км.397+600 до км.420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница и Вх.№ 88/31.01.2017 г. – Писмо от инж.Дончо Атанасов – Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, относно обект АМ „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница. Уважаеми колеги, това е път с национално и европейско значение. Имаме практика и преди сме разглеждали материали по чл.61 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свързани с АМ „Струма“. При разглеждане на материалите се получи така, че ако се чака до редовното заседание ще направим забавяне на строежа между 30-35 дни. Затова свиках това извънредно заседание, за да не спираме строежа на този обект – с национален и европейски приоритет. Материалите сте получили./зачита проекта за решение/.

Имате думата за становища и отношения. Няма до този момент регистрирани заявки за становища. Преминаваме в режим на гласуване.

 

1.      АНДОН СЛАВЧЕВ РИЗОВ: за

2.      ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЖДРАПАНСКА: за

3.      ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ: за

4.      ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ: ЗА

5.      ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ: ЗА

6.      ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИНАНСКИ: ЗА

7.      ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ: ЗА

8.  ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ: ЗА

9.  ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ: за

10.  ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ: ЗА

11.  ИВАН СТОИЛОВ ТЕРЗИЕВ: ЗА

12.  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ: за

13.Калин Тошков терзийски:за

14.  КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ТРЕНКОВА: ЗА

15.  КИРИЛ РУМЕНОВ ХАНДЖИЙСКИ: ЗА

16.  КОСТАДИН ИВАНОВ СТАНОЕВ: за

17.  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ: за

18.  ПАНЧО ЛЮБЧОВ ПАНЧЕВ: за

19.  РУМЕН ЕМИЛОВ ГЪРЧЕВ: за

20.  РУМЕН ИВАНОВ ПАЧОВ: ЗА

21.  ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ: за

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници, 'за' - 21, 'против' – 0 и 'въздържали се' - 0, предложението  СЕ ПРИЕМА.

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост и след проведеното гласуване, Общинският съвет прие

 

 

Р  Е  Ш  Е Н И  Е №24

от  07 февруари 2017  г.

 

            1.Дава съгласие да се допълни  Решение № 245 от 28 юли 2016 г. на Общински съвет-Сандански в частта на т.1 от Решението със следния текст: „...обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, засегнатите части от имоти- общинска собственост, в съответствие с одобрения ПУП-парцеларен план,описани в Приложенията, неразделна част от решение № 245 от 28.07.2016 г. “, като  придобива следното съдържание:

            т.1„Във връзка с изграждането на АвтомагистралаСтрума“, Лот3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път  I-1(Е-79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е-79) с общински път с.Ново Делчево-               с. Дамяница, Общински съвет-Сандански обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, засегнатите части от имоти- общинска собственост, в съответствие с одобрения ПУП-парцеларен план,описани в Приложенията, неразделна част от решение № 245 от 28.07.2016 г. и дава съгласие, на основание чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на Държавата/АПИ,засегнатите части от поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в землищата на с.Дамяница, с. Лешница, село Поленица, гр.Сандански и село Плоски,съобразно Приложение  № 1, Приложение №2, Приложение№ 3, Приложение № 3.1, Приложение № 4, Приложение № 4.1 и Приложение № 5.   

           

            2. Допълва Решение №  245 от 28 юли 2016 г., като създава нова т. 3 със следното съдържание:

            т.3„Възлага на Кмета на общината в изпълнение на настоящото решение и на Решение № 245/28.07.2016 г. да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на Държавата/АПИ„.

 

Георги Илиев СинанскиПредседател на  Общински съвет – Закривам извънредното заседание на Общински съвет – Сандански.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 09:20 часа.

 

 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МЛ.ЕКСПЕРТ:                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/АННА КОСТАДИНОВА/                                      /ГЕОРГИ СИНАНСКИ/