Видяна 96 пъти
понеделник, 18.03.2019
САНДАНСКИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ – ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО СЕМЕЙСТВО НА ОБЩИНИТЕ С ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

   Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране …