четвъртък, 08.08.2019
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на община Сандански за одобряване на ПУП-ПП за „Трасе на кабел НН“ и „Трасе на водопровод за минерална вода“ до УПИ 014007 в м. Попови ливади, земл. с. Спатово, общ. Сандански

Съобщение на Заповед №АБ-43/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.

вторник, 06.08.2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.3156.1.81 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди сто петдесет и шест, точка, едно, точка, осемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ №49, бл.2, ет. -1, гараж 8, с площ 22.36 кв.м. (двадесет и два кв.м. и тридесет и шест кв.см.). Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3156.

Пълният текст на обявата може да изтеглите от ТУК

Предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост за изграждане на обект публична общинска собственост: Крайречна алея, благоустрояване и озеленяване в местността „Манастирчето“, землището на гр.Сандански, предвидена по влязъл в сила Подробен устройствен план

Уведомителното писмо може да бъде изтеглено ТУК