Съобщение на осн. чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във вр. с чл. 61 ал. 3 от АПК за одобрен ПУП за „Футболно игрище, съблекални, трафопост и други спомагателни сгради“ с. Поленица

ОБЩИНА САНДАНСКИ ____________________________________________ СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК …