вторник, 06.08.2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.3156.1.81 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди сто петдесет и шест, точка, едно, точка, осемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ №49, бл.2, ет. -1, гараж 8, с площ 22.36 кв.м. (двадесет и два кв.м. и тридесет и шест кв.см.). Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3156.

Пълният текст на обявата може да изтеглите от ТУК