понеделник, 18.07.2016
Съобщение за постъпило искане за одобряване ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 150028 и имот с идентификатор 65334.150.29 в местността „Чинар куши”, землище на гр. Сандански

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за …

Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 125003 в местността „Четвърти километър”, землище на с. Поленица

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за …

Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 060002 в местността „Друма”, землище на с. Лешница

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и на основание чл.61 от АПК, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните …

Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 024012 в местността „Зайковец”, землище на с. Дебрене

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за …

Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 003006 в местността „Шопов гроб”, землище на с. Ново Делчево

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за …