петък, 10.02.2017
На основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 061022 в м. „Мостчето”, землище на с. Джигурово с отреждане за „Жилищно строителство”

Съобщенията са сканирани и могат да бъдат изтеглени по-долу: 1 2 3

понеделник, 30.01.2017
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до заинтересована страна във връзка със Заповед № УТИ–121/22.12.2016г

ОБЩИНА САНДАНСКИ __________________________________________________________________ На основание чл. 61, ал.3 от АПК, уведомяваме Еднолично дружество с ограничена отговорност   „СИ 5 …