понеделник, 06.03.2017
На основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ за одобряване на ПУП – Изменение на План за застрояване за УПИ XII-336, кв.34 по плана на с. Хърсово, община Сандански с отреждане за „Жилищно строителство и малка винарска изба”

Съобщението е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК

петък, 10.02.2017
На основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 061022 в м. „Мостчето”, землище на с. Джигурово с отреждане за „Жилищно строителство”

Съобщенията са сканирани и могат да бъдат изтеглени по-долу: 1 2 3