понеделник, 18.07.2016
Съобщение за постъпило искане за одобряване ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 150028 и имот с идентификатор 65334.150.29 в местността „Чинар куши”, землище на гр. Сандански

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за …
Синя зона