Предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост за изграждане на обект публична общинска собственост: Крайречна алея, благоустрояване и озеленяване в местността „Манастирчето“, землището на гр.Сандански, предвидена по влязъл в сила Подробен устройствен план

Уведомителното писмо може да бъде изтеглено ТУК