петък, 31.01.2020
Опис на землищата, местностите и подотделите на територията на ТП „ДГС Сандански“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.

Писмо с вх. № 53-00-2/29.01.2020 г., както и информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП …

четвъртък, 26.09.2019
Обявление на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обява Заповед за прекратяване на административно производство по чл. 37в от ЗСПЗЗ Заповед за прекратяване на административно производство …