понеделник, 03.08.2020
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ (урегулиран поземлен имот шест), пл.№431, за жилищно строителство, в кв.34 (тридесет и четири) по действащия подробен устройствен план на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград

ОБЩИНА САНДАНСКИ Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от …

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV (урегулиран поземлен имот четири), кв.29а (двадесет и девет а) по регулационния план на село Катунци, община Сандански, област Благоевград

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 …

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІI (урегулиран поземлен имот две), кв.29а (двадесет и девет а) по плана на село Катунци, община Сандански, област Благоевград

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 …

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV (урегулиран поземлен имот четиринадесет) в кв. 36 (тридесет и шест) по действащия подробен устройствен план на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград

ОБЩИНА САНДАНСКИ     Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и …

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ (урегулиран поземлен имот шест), кв. 4 (четири) по действащия подробен устройствен план на село Склаве, община Сандански, област Благоевград

ОБЩИНА САНДАНСКИ Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от …