вторник, 18.12.2012
Избор на Изпълнител за предоставяне на комплексни услуги за участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири по проект „Развитие за устойчив туризъм”, договор BG161PO001/3.2-02/2011/018

Документация борси; Техническо задание за международни борси; Съдържание; Образец 1; Образец 2; Образец 3; Образец 4; Образец 5; …

петък, 05.10.2012
”Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2012–2013 година”

Община Сандански възлага обществена поръчка, пчийто обект е зимното поддържане на общинските пътища, представляващо комплекс от дейности, насочени …

вторник, 28.08.2012
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ВиК мрежа на град Сандански и…

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ВиК мрежа на град …

четвъртък, 26.07.2012
Покана за участие в обществена поръчка „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр. защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане …