сряда, 21.05.2014

 

         Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на напорен тръбопровод за МВЕЦ „Арнауд дере”, находящ се в имот 000459, местността „Тремошница”, землището на с.Плоски, общ.Сандански, обл.Благоевград.

         Трасето на напорния тръбопровод  преминава през ПИ 0.652, ПИ 0.653,  ПИ 0.655 – територии заети от проводи,  местността „Тремошница”, всички в землището на с.Плоски.

 Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.