четвъртък, 21.02.2013

 

4534иш6

––––––––––––––––––

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване за поземлен имот № 000546, отдел 157, подотдел  “7” в местността “Попина лъка”, землище на с.Лиляново, общ.Сандански.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.