сряда, 20.04.2016

Списък със земеделски имоти с начин на трайно ползване-ниви, трайни насаждания и лозя, които Община Сандански има намерение да предоставя под наем
Може да изтеглите Приложение №7 от ТУК

Годишен план за паша 2017 г.

Може да изтеглите от ТУК: част 1, част 2, част 3, част 4.

Пирин Спатово Струма Виногради

-Враня Горно Спанчево Храсна Калиманци Кръстилци Ладарево Левуново Любовка Ново Делчево

– Приложение

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за обявяване:
– Златолист

– Яново

Враня

Склаве

Калиманци

Поленица

Рожен

Ковачево

Ново Ходжово

Лехово

Белово

Горно Спанчово

Хотово

Храсна