РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – 2020

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сандански, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

РЕГИСТЪР

На площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сандански, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

Юридическо лице притежаващо разрешение Местоположение на площадката Код на отпадъците
„ДАНИ Г – 72” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 11.

ЕИК 202909095

Регистрационен документ

№01-РД-305-0 от 24.06.2014 г.

гр. Сандански, местност

„Хано”, част от поземлен имот с идентификатор 65334.159.76

02 01 04 – отпадъци от

пластмаси (с изключение на опаковки)

07 02 13 – отпадъци от пластмаса

12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки

15 01 02 – пластмасови опаковки

15 01 07 – стъклени опаковки

16 01 19 – пластмаси

19 12 01 – хартия и картон

19 12 04 – пластмаса и каучук

20 01 01 – хартия и картон

20 01 02 – стъкло

20 01 39 – пластмаси

Регистърът е актуален към 05.01.2020 г.