сряда, 18.05.2016
  •  „Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне, BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № ОТ ИСУН BG16RFOP001-2.001-0072-C01, №РД-02-37-103/16.09.2016 г.

  • „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански“

Покана Заключителна конференция