вторник, 07.04.2015

Карта на проект на ОУП на Община Сандански и елементи на ЗЗ, определени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове- фаза I” – бозайници (без прилепи) – М 1:50 000