Търг с тайно наддаване за поземлен имот с идентификатор 65334.301.6355

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и решение №199/28.06.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-156 / 11.09.2012г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.301.6355 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, шест хиляди триста петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК с площ 357 /триста петдесет и седем/ кв.м, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, номер по предходен план няма, съседи: 65334.301.6354, 65334.301.6360, 65334.301.6384, 65334.215.585, 65334.215.587, при следните условия:

Начална цена на имота – 24 800 /двадесет и четири хиляди и осемстотин/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2%, данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 09.10.2012г. от 10.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 08.10.2012г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански