Публични търгове за отдаване под наем на поземлени имоти, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________

                                                                                          З А П О В Е Д

№  ОБС-156 

Гр. Сандански,  06.03.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Кръстилци 40378.8.1 Лозята нива VI 122.082 40378.8.11, 40378.8.14, 40378.8.2, 40378.8.3, 40378.8.32, 40378.8.33, 40378.8.4, 40378.8.5, 40378.8.6, 40378.8.7, 40378.8.8, 40378.8.9
2 Кръстилци 40378.8.18 Лозята нива VI 16.240 40378.8.14
3 Кръстилци 40378.11.13 Бунчов

Чукар

нива VI 15.675 40378.10.7, 40378.11.11
4 Лешница 43565.113.3 Струма Друг вид земеделска

земя

Х 31.158 43181.14.1, 43181.14.2, 43181.14.3, 43181.14.4, 43181.14.5, 43181.14.6, 43181.14.9, 43181.6.20, 43181.6.38, 43565.113.19, 43565.113.2, 43565.113.20, 43565.113.21
5 Голям Цалим 15549.4.748 Дъбички

те

нива VIII 13.814 15549.4.148, 15549.4.194, 15549.4.204, 15549.4.205, 15549.4.206, 15549.4.207, 15549.4.23, 15549.4.33, 15549.4.34, 15549.4.49, 15549.4.52, 15549.4.60, 15549.4.750, 15549.4.84, 15549.700.9901
6 Лиляново 43699.41.15 Барите нива VIII 93.392 43699.41.1, 43699.41.10, 43699.41.100, 43699.41.11, 43699.41.12, 43699.41.2, 43699.41.3, 43699.41.5, 43699.41.7, 43699.41.840, 43699.41.9, 43699.43.123, 43699.43.150
7 Лиляново 43699.34.3 Градаля нива VIII 13.654 43699.34.1, 43699.34.100, 43699.34.151, 43699.34.2, 43699.34.4, 43699.34.5
8 Лиляново 43699.40.7 Кутело нива VIII 14.318 43699.34.100, 43699.40.4, 43699.40.5, 43699.40.6, 43699.40.8, 43699.43.150
9 Плоски 56839.98.33 Балабаница нива V 13.239 56839.41.338, 56839.98.277, 56839.98.34, 56839.98.35, 56839.98.46, 56839.98.49

 

ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 25.03.2019 г. Депозитите са подробно посочени в таблицата по-долу

ІІІ. Търговете  да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала,  на 26.03.2019  год.  с начален час както следва:

 

       

 №

 

Землище

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена

(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

 провеждане

1 Кръстилци 40378.8.1 Лозята нива VI 122.082 12 208.20 1220.82 10:30
2 Кръстилци 40378.8.18 Лозята нива VI 16.240 1624.00 162,40 10:40
3 Кръстилци 40378.11.13 Бунчов

чукар

нива VI 15.675 1567.50 156.75 10:50
4 Лешница 43565.113.3 Струма Друг вид земеделска

земя

Х 31.158 3115,80 311.58 11:00
5 Голям

Цалим

15549.4.748 Дъбичките нива VIII 13.814            1381,40                     138,14 11:10
6 Лиляново 43699.41.15 Барите нива VIII   93.392       9339.20 933.92 11:20
7 Лиляново 43699.34.3 Градаля нива VIII   13.654       1365.40 136.54 11:30
8 Лиляново 43699.40.7 Кутело нива VIII   14.318      1431.80 143.18 11:40
9 Плоски 56839.98.33 Балабаница нива V   13.239 1323.90 132.39 11:50

   ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

             – заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 25.03.2019 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч.на 25.03.2019 г.         

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански