Публичен търг с тайно наддаване за терени №8,№12,№13,№14,№16,№21,№26

 

З А П О В Е Д

 

№ ОБС – 19

 

Гр.Сандански, 26.01.2018г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение№43/23.02.2017г., Решение №77/27.04.2011г., Решение №178/21.04.2016г., и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени №8, №12, №13, №14, №16, №21 и №26 публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилиони с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС:

 

 

 1. Терен № 8 – гр. Сандански, бул. „Свобода“ №31, втора зона, 30.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 10 530.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 2. Терен № 12 – гр. Сандански, бул. “Свобода” №20, втора зона, 7.00 кв.м. начална тръжна петгодишна наемна цена 2 457.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 3. Терен № 13 – гр. Сандански, бул. “Свобода”№23 , втора зона, 6.00 кв.м., начална тръжна петгодишна наемна цена 2 106.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 4. Терен № 14 – гр. Сандански, бул.“Свобода“№20, втора зона, 8.00 кв. м., начална тръжна петгодишна наемна цена 2 808.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 5. Терен № 16 – гр. Сандански, бул. “Свобода”№19, втора зона, 4.00 кв. м., начална тръжна петгодишна наемна цена 1 404.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.
 6. Терен № 21– гр. Сандански,ул.“Стефан Карчев“ №1, втора зона, 7.50 кв. м.,начална тръжна петгодишна наемна цена 2 632.50 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.
 7. Терен № 26 – гр. Сандански, бул.“Свобода“№1А ,втора  зона, 6.25 кв. м.,начална тръжна петгодишна наемна цена  2 193.75 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за кафе и закуски.

ІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна тръжна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14,00 часа на 19.02.2018 г.

ІІІ. Търгът да се проведе в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала от 9,00 часа по Приложение №1 на 20.02.2018 г.

ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копия от решенията на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скици на терените – 7 бр.

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

 1. Тръжната документация се заплаща на касата и се получава в стая 310 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 50.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 19.02.2018 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  19.02.2018 г.

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

 • заявление за участие по образец;
 • удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за                                                                                   вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър
 • копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;
 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 • документ за закупена тръжна документация;
 • документ за внесен депозит;
 • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
 • служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;
 • ценово предложение – по образец;

VІІІ. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

НАТАЛИЯ ЧОЛЕВА

Юрисконсулт

 

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански