Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в м. Кромище, Ласкарево

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №249/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-171 / 24.09.2012г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Нива с площ 1.300 дка /един дка и триста кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №015016 /нула, петнадесет, нула, шестнадесет/, в местност ”Кромище”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ лв.;

2. Нива с площ 0.999 дка /деветстотин деветдесет и девет кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №033022 /нула, тридесет и три, нула двадесет и две/, в местност ”Гладна поляна”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 1 027 /хиляда двадесет и седем/ лв.;

3. Нива с площ 2.000 /два/ дка, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №019011 /нула, деветнадесет, нула, единадесет/, в местност ”Гладна поляна”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 2 122 /две хиляди сто двадесет и два/ лв.;

4. Нива с площ 2.347 дка /два дка триста четиридесет и седем кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №019027 /нула, деветнадесет, нула, двадесет и седем/, в местност ”Гладна поляна”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 2 490 /две хиляди четиристотин и деветдесет/ лв.;

5. Нива с площ 0.740 дка /седемстотин и четиридесет кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №019021 /нула, деветнадесет, нула, двадесет и едно/, в местност ”Кромище”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 760 /седемстотин и шестдесет/ лв.;

6. Нива с площ 0.301 дка /триста и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №033039 /нула, тридесет и три, нула тридесет и девет/, в местност ”Гладна поляна”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 295 /двеста деветдесет и пет/ лв.;

7. Нива с площ 7.604 дка /седем дка шестстотин и четири кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №019030 /нула, деветнадесет, нула, тридесет/, в местност ”Гладна поляна”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 8 688 /осем хиляди шестстотин осемдесет и осем/ лв.

8. Нива с площ 1.000 /един/ дка, девета категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №015007 /нула, петнадесет, нула, нула, седем/, в местност ”Кромище”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 1 028 /хиляда двадесет и осем/ лв.;

9. Нива с площ 0.400 дка /четиристотин кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №016013 /нула, шестнадесет, нула, тринадесет/, в местност ”Кромище”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 390 /триста и деветдесет/ лв.;

10. Нива с площ 0.399 дка /триста деветдесет и девет кв.м./, четвърта категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот №018012 /нула, осемнадесет, нула, дванадесет/, в местност ”Кромище”, землище на село Ласкарево с ЕКАТТЕ 43150, община Сандански, област Благоевград, с начална тръжна цена 390 /триста и деветдесет/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търговете:

– за позиция 1.1 – 140 /сто и четиридесет/ лв.;

– за позиция 1.2 – 110 /сто и десет/ лв.;

– за позиция 1.3 – 220 /двеста и двадесет/ лв.;

– за позиция 1.4 – 250 /двеста и петдесет/ лв.;

– за позиция 1.5 – 80 /осемдесет/ лв.;

– за позиция 1.6 – 30 /тридесет/ лв.;

– за позиция 1.7 – 870 /осемстотин и седемдесет/ лв.;

– за позиция 1.8 – 110 /сто и десет/ лв.;

– за позиция 1.9 – 40 /четиридесет/ лв.;

– за позиция 1.10 – 40 /четиридесет/ лв.;

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търговете ще се проведат в Заседателната зала в сградата на община Сандански, както следва:

– за позиция 1.1 – на 23.10.2012г. от 09.00 часа;

– за позиция 1.2 – на 23.10.2012г. от 09.30 часа;

– за позиция 1.3 – на 23.10.2012г. от 10.00 часа;

– за позиция 1.4 – на 23.10.2012г. от 10.30 часа;

– за позиция 1.5 – на 23.10.2012г. от 11.00 часа;

– за позиция 1.6 – на 23.10.2012г. от 11.30 часа;

– за позиция 1.7 – на 23.10.2012г. от 13.30 часа;

– за позиция 1.8 – на 23.10.2012г. от 14.00 часа;

– за позиция 1.9 – на 23.10.2012г. от 14.30 часа;

– за позиция 1.10 – на 23.10.2012г. от 15.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 22.10.2012г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански