Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот в с. Плоски

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №248/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-164 / 19.09.2012г. на Кмета на община Сандански

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот №000339 /три нули, триста тридесет и девет/ в местност „Балабаница”, землище на село Плоски с ЕКАТТЕ 56839, община Сандански, област Благоевград с площ 0.515 дка /петстотин и петнадесет кв.м./, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при следните условия:

Начална цена на имота – 490 /четиристотин и деветдесет/ лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Депозит за участие в търга – 50 /петдесет/ лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG65UNCR 96603300107417, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, гр. Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на община Сандански на 16.10.2012г. от 11.00 часа;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. до 12.00 часа на 15.10.2012г. от касата на община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

 

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански