Публичен търг за учредяване право на строеж на жилищна сграда – гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________________

Община Сандански, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и Решение № 223/28.05.2015г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № ОБС-227/17.11.2017г. на Кмета на Община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на жилищна сграда гараж и два етажа със застроена площ 120 (сто и двадесет) кв.м. и разгъната застроена площ 360 (триста и шестдесет) кв.м. върху общински имот с идентификатор 65334.301.5144 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто четиридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80/ 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с площ 10202 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 5144, квартал: 142, парцел: 1, съседи: 65334.301.6318, 65334.301.1478, 65334.301.1479, 65334.301.1480, 65334.301.1486, 65334.301.1485, 65334.301.6311, 65334.301.6308, 65334.301.6321, при следните условия:

Начална цена на правото на строеж – 22 212 (двадесет и две хиляди двеста и дванадесет) лв.

Цената се заплаща в 14 дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилия търга. Върху цената се начисляват следните данъци и такси: режийни разноски в размер на 2% и данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на 2%.

Срок на учреденото право на строеж – 5 (пет) години.

Депозит за участие в търга – 2 230 (две хиляди двеста и тридесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на Община Сандански или по банкова сметка на община Сандански IBAN BG11SOMB91308460554044, BIC код SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД, клон Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 12.12.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сградата на Община Сандански;

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 11.12.2017г. от касата на Община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търг се поставят в непрозрачен запечатан плик, по начин описан в тръжната документация и се представят пред комисията в деня и часа, определени за начало на търга.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация – тел. 0746 89008, 0882 811908

 

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg